Hoe kunt u zich verzekeren tegen instabiele landen en natuurrampen?
23 augustus 2012 

Hoe kunt u zich verzekeren tegen instabiele landen en natuurrampen?

Oorzaken van non-betaling

Bedrijven kunnen betalingsrisico’s (zogenaamde commerciële risico’s) met een kredietverzekering afdekken. U loopt echter ook het risico van non-betaling door economische, politieke of sociale gebeurtenissen in een land. Kijk maar eens naar eerdere ontwikkelingen in landen zoals Griekenland. Dit soort risico’s noemen we politieke risico’s, ook wel landenrisico. Ook tegen deze risico’s kunt u zich verzekeren. Het gaat hier om risico’s die te maken hebben met faillissementen van landen, maar ook non-betaling door natuurrampen of oorlogen.

Er is een kans dat er een of meerdere landen failliet gaan.

De geschiedenis leert dat een landen faillissement helemaal geen uitzondering is. In de afgelopen 15 jaar zijn maar liefst drie naties failliet verklaard; Rusland (1998), Argentinië (2003) en Zimbabwe (2009). Buitenlandse crediteuren kregen geen cent meer.

Ook kan een betaling achterblijven door een natuurramp. Uw debiteuren kunnen dan door bijvoorbeeld een modderstroom, cycloon of aardbeving niet aan de betalingsverplichting voldoen.

Een recent voorbeeld is de aardbeving in de regio Modena-Mantua in Italië in mei 2012. De Italiaanse overheid onthief alle ondernemers in de regio van de betalingsverplichtingen. In dit geval ging het om een opschorting tot circa 60 dagen. Leveranciers moesten langere tijd wachten op hun geld en dus ‘voorschieten’.

Er zijn verschillende situaties die onder de verzekering van politiek- of landenrisico vallen.

Als een land failliet gaat is die gebeurtenis trouwens op zich geen gedekte schadeoorzaak. De gedekte schadeoorzaken zijn (vermoedelijke) insolventie en politiek risico. Punten die in het algemeen onder politieke risico’s vallen zijn:

  • De regering van een land kondigt een zogenaamd moratorium af. Een moratorium is een rechtsmiddel waarbij het crediteuren voor bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt schulden te verhalen op debiteuren.
  • Politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten, wettelijke of bestuurlijke maatregelen in het land van de debiteur verhinderen of vertragen de transfer van de door de debiteur gestorte betalingen (transferrisico).
  • In het land van de debiteur wordt een algemeen bindende maatregel genomen tot ontheffing van de betalingsverplichting. Deze maatregel ontslaat de debiteur naar het recht van zijn land (doch niet naar het op het contract toepasselijk recht) van zijn betalingsverplichting, mits tijdig lokaal gestort.
  • Een buitenlandse overheid neemt een maatregel of beslissing die de uitvoering van het contract geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.
  • Oorlog (ook burgeroorlog, vijandelijkheden, opstand en oproer), revolutie of rellen in het land van de debiteur. Met uitsluiting van oorlog tussen 2 of meer van de vijf grote mogendheden: China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika.
  • Een cycloon, modderstroom, aardbeving, vulkanische uitbarsting of vloedgolf of andere vormen van natuurrampen in het land van de debiteur.
  • Het intrekken of het niet verlengen van een exportvergunning of de invoering van een wet in eigen land die de export van goederen verbiedt of beperkt.

Is een politiek risico meeverzekerd op uw kredietverzekering? Houd dan rekening met enkele verplichtingen.

  • Zelfbeoordeling op debiteuren in landen met politiek risico dekking is (veelal) uitgesloten.
  • Bij betalingsvoorwaarde LC/ILC is verzekerde tevens verplicht een kredietlimiet aan te vragen op de LC/ILC openende bank. Check de speciale eisen die gesteld worden aan de LC/ILC en let op de geldigheidsduur.
  • Zodra door deviezenstop betaling achterwege blijft, dient de verzekerde haar klant tijdig te laten betalen in lokale valuta bij een bank in dat land. Ook moet de debiteur de contractuele verplichting naar verzekerde herbevestigen en schriftelijk akkoord gaan met het feit dat de debiteur het verschil in waarde dat ontstaat door valutawijziging voor haar rekening moet nemen.

Ook buitenlandse overheidsdebiteuren zijn verzekerbaar tegen politieke risico’s.

Nederlandse overheidsdebiteuren kunnen niet verzekerd worden via een kredietverzekering. Als u levert aan buitenlandse overheden, kunt u deze overheidsdebiteuren niet verzekeren tegen betalingsrisico (commercieel risico), maar wél tegen ‘politieke risico’s’. Als uw buitenlandse overheidsdebiteur dan verzuimt of weigert enige bepaling van een contract uit te voeren, is er voor deze schade wel een kredietlimietbeslissing voor de overheidsdebiteur nodig.

Voor sommige landen is het verplicht politieke risico’s  in de polis op te nemen en zijn overheidsdebiteuren verzekerd.

Nederlandse bedrijven leveren aan zo’n 200 landen in de hele wereld. De voorwaarden bij politiekrisico zijn vaak per land verschillend. Neem gerust contact op voor meer informatie en verifieer of politieke risico’s wel of niet meeverzekerd moeten worden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down